Algemene voorwaarden van THE 21st CLINIC, Schieweg 100A, 3038 BC Rotterdam en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici, medewerkers en consulenten. 21st CLINIC staat als B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 864607039. 

1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

  • Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling, het adviseren tijdens consult, controle na behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de Cliënt die bij 21st CLINIC en opdracht geeft tot behandeling.
  • Behandelingsovereenkomst: alle door van 21st CLINIC met een Cliënt gesloten. 21st CLINIC is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren.
  • 21st CLINIC: 21st CLINIC te Rotterdam en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
  • Cliënt: de wederpartij van 21st CLINIC of te wel degene die een behandelingsovereenkomst aan gaat of opdracht geeft tot een behandeling.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en uitvoering van behandelingen van de tussen de Cliënt en 21st CLINIC gesloten behandelingsovereenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als 21st CLINIC daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan 21st CLINIC de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. De consulent doet op basis van het overleg en onderzoek een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. Dit vindt plaats vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Cliënt wordt hierbij geadviseerd over het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, mogelijk bijkomende risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgesteld. De Cliënt geeft 21st CLINIC, mede na aanleiding van dienst vragen, naar beste weten en tijdig de informatie en de medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Ook dient de Cliënt het formulier toestemmingsformulier zorgvuldig door te nemen en volledig ingevuld te retourneren en ondertekenen voor aanvang van de behandeling.

4. BEHANDELING

21st CLINIC zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen vakkundig en professioneel, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De aan 21st CLINIC verbonden specialisten en consulenten hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaat verbintenis.

5. ONTBINDING/OPSCHORTING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

21st CLINIC is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de Cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 21st CLINIC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie verplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht kunnen de verplichtingen worden opgeschort voor een duur van 4 maanden. Na 4 maanden hebben beide partijen, 21st CLINIC en Cliënt het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder verlichting van een schadevergoeding. Mocht er in termijnen betaald worden en de cliënt wilt de overeenkomst ontbinden, zal de cliënt het teveel betaalde bedrag van de termijn niet terug ontvangen. De cliënt heeft in dit geval recht op een tegoedbon. 

6. AFZEGGING BEHANDELING

Behandelafspraken en/of consult afspraken die 48 uur of korter voor de behandeldatum door de Cliënt worden afgezegd, of zonder dat de Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, wordt door 21st CLINIC de aanbetaling ingehouden en niet geretourneerd aan client. 

Behandel en/of consult afspraken die na 48 uur voor de behandeling door Cliënt worden afgezegd waarvoor een aanbetaling is gedaan door Cliënt worden niet geretourneerd. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd of per sms-bericht. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door 21st CLINIC is ontvangen. Indien Cliënt afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van Cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van 21st CLINIC, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig zijn van de afspraak.

7. BETALING

Client is 21st CLINIC de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen behandeling(en) en diensten. Betaling van de overeengekomen behandeling(en) dient direct na de behandeling worden voldaan. Behandeling en overeengekomen prijs van behandeling wordt gespecificeerd middels een factuur, indien cliënt de factuur verzoekt.
Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. 

AANBETALING
 en eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd, indient client niet opdraagt of niet tijdig de afspraak annuleert. 

Bij annulering van Cliënt is 21st CLINIC, niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen.

Op het moment van aanbetaling gaat de Cliënt een overeenkomst aan met 21st CLINIC. Hierbij is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

8. DOSSIER

21st CLINIC stelt een dossier op voor elke Cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat. 21st CLINIC hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn. Gedurende deze termijn blijft het dossier ter beschikken van 21st CLINIC en de Cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier.

9. GEHEIMHOUDING

21st CLINIC is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan 21st CLINIC door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. 21st CLINIC is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatie doeleinden. 21st CLINIC zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele Cliënt, indien cliënt dit aangeeft. 

10. AANSPRAKELIJKHEID EIGENDOMMEN

21st CLINIC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, inbegrepen diefstal en vermissing. Van Cliënt wordt verwacht zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van 21st CLINIC zal op de veroorzaker verhaald worden.

11. AANSPRAKELIJKHEID 21st CLINIC

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van 21st CLINIC leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door 21st CLINIC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 21st CLINIC is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens 21st CLINIC. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal 21st CLINIC de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen in behandelingsovereenkomst.

12. KLACHTEN

Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als gratis advies om onze behandelingen en diensten te verbeteren en aan te sluiten op uw wensen. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Wij zullen bij alle klachten naar een zo goed mogelijk voor beide partijen oplossing zoeken.

13. RETOUR BELEID

Wij hanteren een 14 dagen retourbeleid. Dit betekent dat je 14 dagen de tijd hebt na ontvangst van jouw product(en) om een retour aan te vragen. 

Om in aanmerking te komen voor een retourzending moet het artikel in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen, niet verzegeld, ongedragen of ongebruikt en in de oorspronkelijke verpakking. Je hebt ook de pakbon of een bewijs van aankoop nodig. 

Om een retourzending te starten, mail naar info@the21stclinic.nl

Beschadigingen en problemen
Inspecteer je bestelling bij ontvangst en neem direct contact met ons op als het artikel defect of beschadigd is of als je het verkeerde artikel ontvangt, zodat we het probleem kunnen beoordelen en in orde kunnen maken.

Uitzonderingen / niet-retourneerbare artikelen
Bepaalde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, zoals drinkflessen om hygiënische redenen, op maat gemaakte producten (zoals speciale bestellingen of gepersonaliseerde artikelen), en persoonlijke verzorgingsproducten (zoals schoonheidsproducten). Neem contact met ons op als je vragen of twijfels hebt over een specifiek artikel. 
Helaas kunnen we geen retourzendingen accepteren voor uitverkoopartikelen of cadeaubonnen.

Ruilen
De snelste manier om er zeker van te zijn dat je krijgt wat je wilt, is om het artikel dat je hebt te retourneren, en zodra de retourzending is geaccepteerd, een aparte aankoop te doen voor het nieuwe artikel.

Terugbetalingen
Wij zullen je op de hoogte stellen zodra wij jouw retourzending hebben ontvangen en gecontroleerd, en u laten weten of de terugbetaling is goedgekeurd of niet. Indien goedgekeurd, wordt je automatisch terugbetaald via jouw oorspronkelijke betalingsmethode. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat jouw bank of creditcardmaatschappij de terugbetaling heeft verwerkt en geboekt.

Herroepingsrecht formulier
Om je herroepingsrecht uit te oefenen kun je ook het herroepingsformulier gebruiken. Neem contact met ons op, info@the21stclinic.nl

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, tussen Cliënt en 21st CLINIC waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

15. NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

21st CLINIC B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.